فرم پذیرش

  نام :

  نام خانوادگي :

  سن :

  ايميل :

  موبايل :

  کشور :

  شهر :

  آدرس :

  شماره پاسپورت :

  تاريخ صدور پاسپورت:

  تاريخ اعتبار پاسپورت:

  نوع عمل درخواستي :

  چانچه در خصوص نوع عمل درخواستي و يا اطلاعات فوق الذکر نياز به توضيحات خاصي مي باشد

  ارسال تصویر یا فایل :

  خدمات گردشگري مورد درخواست :

  هتل:

  تعداد اتاق :

  تعداد تخت در هر اتاق :

  خدمات نقل و انتقال :

  ماه پيشنهادي مسافرت :

  ماه میلادی :

  از تاریخ :

  تاتاریخ :

  نحوه پرداخت :

  توجه :

  1-باقيمانده مبلغ پکيج يک روز قبل از بستري شدن بيمار در بيمارستان مي بايستي به حساب شرکت واريز گردد.
  2- هزينه هاي تمام شده و اعلام شده ما دقيقا مطابق روزهاي متداول بستري و اقامت که در پکيج قيد شده است خواهد بود . بديهي است در صورت افزايش روزهاي بستري و يا اقامت مابه التفاوت دريافت خواهد گرديد.

  صحت اطلاعات تکميل شده را تاييد نموده و قبول دارم